Poprawny CSS!

POMIARY ELEKTRYCZNEPomiary obligatoryjnie muszą być wykonane w każdej nowej i modernizowanej instalacji przed dopuszczeniem jej do użytkowania. Dodatkowo zachodzi konieczność wykonywania cyklicznych badań okresowych, ich częstotliwość określa Ustawa Prawo Budowlane (art. 62).


Zgodnie z tymi wytycznymi, okresowych pomiarów w większości obiektów dokonuje się "nie rzadziej niż raz na 5 lat". Dodatkowo Polska Norma PN-HD 60364-6, podaje wykaz obiektów, w których mogą być wymagane krótsze okresy.Norma ta zaleca także, aby w protokole końcowym podany był termin, po upływie którego konieczne jest wykonanie następnych pomiarów.


Pomiary i badania elektryczne powinny być wykonane przez minum dwie osoby, posiadające wymagane uprawnienia, oraz odpowiednią wiedzę i doświadczenie, gdyż tylko to daje gwarancję rzetelności wyników.


Formą pomiarów odbiorczych sieci niskoprądowej są pomiary strukturalne, które sprawdzą, czy wykonana instalacja zapewnia bezproblemową pracę wszystkich standardów sieciowych, zaprojektowanych dla danej klasy okablowania.


Dodatkowo należy pamiętać, że praktycznie wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe wymagają w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia nieruchomości, aby były one eksploatowane zgodnie z Prawem Budowlanym. W związku z tym brak aktualnego protokołu z pomiarów elektrycznych może być przyczyną odmowy wypłacenia odszkodowania w przypadku pożaru spowodowanego usterką instalacji elektrycznej lub uderzeniem pioruna.


pom_1 pom_2 pom_3


Poniżej przedstawiamy przykładowy oferowany zakres prac. Chętnie jednak zmierzymy się z każdym innym ciekawym zadaniem ...


- Pomiary odbiorcze i okresowe instalacji elektrycznych.

- Przeglądy instalacji elektrycznych.

- Pomiary instalacji odgromowych i urządzeń piorunochronnych.

- Pomiary impedancji pętli zwarcia.

- Pomiary rezystancji uziemień.

- Pomiary skuteczności zerowania lub wyłączników różnicowoprądowych.

- Pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych.

- Pomiary natężenia oświetlenia.

- Pomiary sieci strukturalnej.

 


 

© 1992-2021 TKKJ-System, wszelkie prawa zastrzeżone
O FIRMIE WYKAZ PRAC REFERENCJE CIEKAWE LINKI KONTAKT